О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                             гр.Варна

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ВАРНА, ІІ отделение,ХVІІ-ти състав,

на петнадесети октомври 2009г., в закрито заседание,

като разгледа докладваното от съдия  М.ИВАНОВА– ДАСКАЛОВА,

адм. дело2978/2008 година, за да се произнесе

взе предвид следното :

 

Производството по делото е образувано по жалба на А.И.Г. *** срещу Заповед № ДК-10-62/13.10.2008г. на Началника на РДНСК- Варна, с която е отменено издаденото от Гл.архитект на район “Аспарухово” Община Варна писмо-отказ за узаконяване на постройка в УПИ VІ-1460 в кв.142 по плана на 29 м.р. на Варна, ул.Кирил и Методий №59.

Жалбата е постъпила в Административен съд-Варна чрез РДНСК-Варна, които са представили административната преписка по издаване на оспорения отказ.

В качеството на съдия-докладчик, съдът съобрази следното: Административното производство е започнало по повод постъпило заявление от 16.12.2003г. по §184 от ПЗР на ЗУТ от В.Г.Б. от гр.Варна. Сезиран бил Главния архитект на район “Аспарухово” Община Варна с искане за узаконяване на постройка, разположена в УПИ VІ-1460 в кв.142 по плана на 29 м.р. на Варна, ул.Кирил и Методий №59. Видно от издадения отказ, административния орган установил, че постройката е тухлена, на един етаж, със ЗП 9кв.м, с предназначение – пристройка към магазин, собственост на В.Г.Б.. Със съображения, че строежът не подлежи на узаконяване, поради несъответствие с действалите, респ. с действащите разпоредби и планове на основание §184 ал.4 от ПЗР на ЗУТ било отказано узаконяването му. Писмото- отказ за узаконяване на пристройката с изх.№УТ-92-В/1/от 28.02.2007г. било връчено на В.Г.Б., която подала жалба чрез Гл.архитект на Р-н „Аспарухово” до Началника на РДНСК – Варна.

Със Заповед №ДК-10-62/13.10.2008г. Началникът на РДНСК- Варна се произнесъл по жалбата, която намерил за допустима и основателна. Поради немотивираност на отказа, тъй като била изследвана само допустимостта на строежа по отношение на действащия ЧЗРП и липсвало произнасяне относно възможността за узаконяването му като временен, отказът на гл. архитект бил намерен за незаконосъобразен. Поради това и на основание чл.216 ал.5 от ЗУТ било отменен изричния отказ за узаконавяне на постройката в УПИ VІ-1460 в кв.142 по плана на 29 м.р. на Варна, ул.Кирил и Методий №59.

Този административен акт – Заповедта на началника на РДНСК- Варна е оспорен от А.И.Г. ***. В жалбата си той аргументира наличието на правен интерес от оспорването с твърдението, че е собственик на съседния имот - УПИ VІІ-1459 в кв.142 по плана на 29 м.р. на Варна, в който попадала процесната постройка. Освен това имал издадени строителни книжа и завършен етап от строеж на сграда в УПИ VІІ-1459, довършването на който се препятствало от съществуването на тази незаконна постройка в очертанията на разрешения му строеж. С твърдения за неправилност и незаконосъобразност на Заповед № ДК-10-62/13.10.2008г. на Началника на РДНСК- Варна моли за отмяната й и пристъпване към производство по премахване на строежа на основание чл.225 от ЗУТ.

В съпроводителното писмо на РДНСК- Варна /лист 1 от делото/ е изложено становище за недопустимост на оспорването, поради липсата на активна процесуална легитимация за А.И.Г.. Посочен е кръга на лицата, които имат правен интерес от оспорване на Заповедта, с която е отменен отказа за узаконяване – собствениците и носителите на ограничени вещни права върху постройката, чието узаконяване се иска и поземления имот- УПИ VІ-1460 в който е посочено, че тя се намира. Предвид липсата на твърдение и доказателства за притежавани от А.Г. вещни права в УПИ VІ-1460 считат жалбата му за недопустима, подадена при липса на правен интерес за него и активна легитимация за оспорването.

Във връзка с наведените твърдения и направени искания свързани с допустимостта на оспорването са депозирани уточняващи молби, с които са представени писмени доказателства, сред които и копие от постановени съдебни актове по водените между собствениците на УПИ VІ-1460 и УПИ VІІ-1459 граждански дела на основание чл.97 ал.1 от ГПК във вр. с чл.53 ал.2 от ЗКИР. В проведено открито съдебно заседание по разрешаване на предварителните въпроси по делото е изслушана СТЕ. Заключението по същата съдът възприема изцяло като обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните. След оглед на място и извършени контролни замервания вещото лице изготвило комбинирана скица, на която отразило с червен пунктир процесните два съседни имота – УПИ VІ-1460 и УПИ VІІ-1459 с регулационните им граници съгласно ЧИРП на кв.142 одобрен със Заповед №Г-12/11.02.1999г. на Кмета на Община Варна /листи 16 и 17 от делото/ и намерените в имотите сгради и строежи. В УПИ VІІ-1459 нанесло проектната сграда която следвало да се разположи до регулационната граница между двата имота. Строителството било предвидено като етапно и І етап бил осъществен в територията оцветена в кафяво. В площта от УПИ VІІ-1459 предвидена за ІІ етап на строежа експерта установил разположена полумасивна сграда /означена с №2/, долепена на регулационната граница до сграда изцяло разположена в УПИ VІ-1460. тази сграда с №3 вещото лице сочи като идентична на сградата, заснета в КП, но по отношение на останалите сгради, разположени то нея установил разлики между намереното на место и отразеното в КП. Процесната незаконна постройка, за която било поискано узаконяване и която е описана в оспорената Заповед била полумасивна постройка под №8 в комбинираната скица. Била с площ 9кв.м, разположена на регулационната граница вмежду двата имота. Сградата в УПИ VІ-1460 била долепена до сгради №3 и №7, а в УПИ VІІ-1459 – до сграда №2, като с площ от 2,60кв.м / оцветена в синьо/ попадала в УПИ VІІ-1459.

 Оспореният от А.Г. административен акт е издаден от началника на РДНСК- Варна във връзка с правомощията му на специализиран орган, който проверява законосъобразността на конкретно изброени в закона актове издавани от главните архитекти на общините / районите. Такъв контрол е осъществил началникът на РДНСК- Варна по издаденият в производството по §184 ПРЗ ЗИД ЗУТ изричен отказ обективиран в писмото с изх.№УТ-92-В/1/от 28.02.2007г.  на Главния архитект  на район „Аспарухово”. Началникът на РДНСК- Варна се произнесъл на основание чл.216 от ЗУТ към който ред препраща §184 ал.10 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, като издал Заповед№ ДК-10-62/13.10.2008г. с която отменил изричния отказ издаден на основание §184 ал.4 ПРЗ на ЗИД на ЗУТ. В производството по §184 ал. 10 ПРЗ на ЗИД на ЗУТ във вр. чл. 216 ЗУТ надлежни страни са адресата и издателя на заповедта по чл.216 ал.5 ЗУТ. Адресат на Заповед №ДК-10-62/13.10.2008г. е В.Г.Б.. Главният архитект на район „Аспарухово”, чийто изричен отказ е отменен, както и други лица, различни от обжалвалата отказа – Веска Г. Божанова не притежават процесуална легитимация да оспорят тази заповед. Такава не е налице и за А.И.Г.,*** заявления със сигнали за незаконност на процесната постройка с твърдения за попадането й частично в неговия съседен урегулиран имот и затруднението което му причинява при реализиране на строителството.

От една страна - в отказа за узаконяване на Гл. архитект на района е посочено, че постройката чието узаконяване се иска е пристройка с площ 9кв.м към магазин, разположена в УПИ VІ-1460. Предвид липсата на констатация за разположение на постройката в УПИ VІІ-1459 издадения отказ за узаконяване не визра този имот и носителите на вещни права в него, поради което от формална страна те не са адресати.

Второ – както изричният отказ, така и отменилата го заповед като административни актове освен, че не визират имот или сграда върху които Г. твърди вещни права, те не водят до промяна в неговата правна сфера, нито пораждат за него някакви задължения.

Трето - Началникът на РДНСК- Варна се е произнесъл по жалбата на В.Г.Б., като е изследвал изложеното в писмото отказ и проверил законосъобразен ли е той, без да е изследвал правилността на установеното разположение на постройката. Наведените твърдения от А.И.Г. и ангажирани доказателства за попадане на постройката освен в УПИ VІ-1460 и частично УПИ VІІ-1459 /в което той има вещни права/ обосновават наличие на правен интерес за него от ново произнасяне на Главния архитект по искането за узаконяване. При новото произнасяне следва да се съобрази къде е разположена постройката спрямо регулационната граница между двата имота. За да бъде законосъобразен акта на Главния архитект по искането в производството по реда на §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ обаче, освен това, следва да бъде безспорно установено чия собственост е терена, върху който е разположена незаконната постройка, узаконяване на която е поискано от В.Г.Б.. Разрешаването на този въпрос е от компетентността на ВКС, предвид доказателствата за висящ съдебен спор между собствениците на УПИ VІ-1460 и УПИ VІІ-1459 на основание чл.97 ал.1 от ГПК във вр. с чл.53 ал.2 от ЗКИР.

Предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав споделя становището на ответната страна – РДНСК- Варна за липса на активна легитимация за Г. да оспори Заповедта. Жалбата въз основа на която е образувано настоящото производство е процесуално недопустима поради липса на активна процесуална легитимация за А.И.Г. и на правен интерес от оспорването. Поради това производството следва да бъде прекратено на основание чл.159 т.4 от АПК във вр. с чл.216 от ЗУТ, а жалбата му срещу Заповед № ДК-10-62/13.10.2008г. на Началника на РДНСК- Варна – оставена без разглеждане.

С оглед висящото административно производство по искането на В.Г.Б. от *** от 16.12.2003г. за издаване на акт за узаконяване по §184 от ПЗР на ЗУТ на постройката от 9кв.м следва копие от приетото заключение и комбинираната скица по СТЕ да бъдат изпратени на Гл.архитект на район “Аспарухово” Община Варна с оглед установените от вещото лице данни за разлики в установеното при огледа на место и отразеното в КП за размера и разположението на процесната постройка.

 Водим от горното съдът, 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима постъпилата в Административен съд – Варна с вх.№17579/13.11.2008г. жалба на А.И.Г. *** срещу Заповед № ДК-10-62/13.10.2008г. на Началника на РДНСК- Варна, с която е отменен изричния отказ за узаконяване на постройка в УПИ VІ-1460 в кв.142 по плана на 29 м.р. на ***, обективиран в писмо изх. № УТ-92-В/1/от 28.02.2007г. на Гл.архитект на район “Аспарухово” Община Варна.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело2978/2008г.

 

ИЗПРАЩА на Гл.архитект на район “Аспарухово” Община Варна копие на съдебно-техническа експертиза - заключение и комбинирана скица за прилагане по административното производство по искането на В.Г. Б. от *** от 16.12.2003г. за издаване на акт за узаконяване по §184 от ПЗР на ЗУТ на постройката от 9кв.м.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от съобщаването му пред ВАС- София по реда на глава ХІІІ от АПК.

 

ПРЕПИС от настоящото определение да се изпрати на жалбоподателя и Началника на РДНСК- Варна.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: