Р Е Ш Е Н И Е

 

                        гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, първо отделение, девети състав, в публично заседание на  деветнадесети май две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                 СЪДИЯ: К.Ж.

                                                    

                          

при участието на секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията адм.дело № 639 по описа на съда за 2009г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 197, ал. 2 от ДОПК.

Образувано е по жалба на “Стонисто –строй” ЕООД гр. Аксаково срещу решение № 8/18.02.09г. на директора на ТД на НАП, град Варна. и потвърденото с него постановление  за налагане на обезпечителни мерки № 39402-12/03.02.2009г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Варна, издадено на основание чл. 195, ал.1 от ДОПК, вр. чл. 202 и чл.121, ал.6 от ДОПК за обезпечаване на установено публично задължение с РА № 30802064/23.01.2009г.  , издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП, град Варна., с което за задължения на жалбоподателя е наложена обезпечителна мярка: запор  върху налични и постъпващи суми  по всички банкови сметки до размера на задължението.Жалбоподателят твърди, че решението на директора на ТД на НАП - Варна и потвърденото с него постановление за налагане на обезпечителни мерки са неправилни и незаконосъобразни, поради нарушение на материалния закон.Освен това сочи, че постановлението е нищожно, т.к. е издадено от некомпетентен орган.В жалбата е посочено, че РА въз основа, на който е издадено и постановлението не му е връчван, поради което и не е налице годно изпълнително основание.Сочи, че е нарушена и разпоредбата на чл121,ал.3 от ДОПК, т.к. с наложения запор дейността на фирмата е възпрепятствана. В съдебно заседание сочи, че изпълнителното основание въз основа на което е издадено и обжалваното постановление липсва, т.к. РА е отменен с решение на директора на Д”ОУИ” –Варна. Иска решението на териториалния директор и потвърденото с него постановление за налагане на обезпечителни мерки да бъдат отменени, както и да му бъдат присъдени сторените разноски по делото.

Ответникът по жалбата - директорът на ТД на НАП, град Варна, чрез процесуалния си представител, оспорва основателността на жалбата по съображения, че представеното в съдебно заседание решение е неотносимо. Сочи, че с обжалваното постановление е продължено действието на постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, поради което  не е необходимо да има връчване на ревизионен акт.

 

Варненски административен съд, като взе предвид становищата на страните и след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа и правна страна:

 Жалбата , като подадена в срок и от надлежна страна, е процесуално допустима, а разгледана по същество, е и основателна.

С решение № 8 от 18.02.09г.  директорът на ТД на НАП, град Варна, в  производството по чл. 197, ал. 1 от ДОПК е потвърдил постановление за налагане на обезпечителни мерки по чл. 195, ал. 1, чл. 202 от ДОПК, във вр. чл. 121, ал.6 от ДОПК, с изх. №39402-12/03.02.2009г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП, град Варна. За да постанови този резултат, по-горестоящият административен орган е приел, че с процесното постановление е наложена обезпечителна мярка запор върху налични и постъпващи суми в банкови сметки до размера на задължението установено с РА № 30802064/23.01.09г. Посочено е в решението, че правилно с обжалванато постановление е наложена възбрана, доколкото същото се явява продължение на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 39402-6 от 16.12.2008г.Този вид обезпечения са предвидени в разпоредбата на чл.195, ал.1 от ДОПК като изключение от изискването да е налице установено и  изискуемо публично вземане.С оглед горното е посочено, че връчване на РА в случая не е било необходимо.

Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал. 1 от ДОПК, подлежат на обезпечение установените и изискуеми публични вземания, като според ал. 2 обезпечение се извършва, когато без него ще бъде невъзможно или ще се затрудни събирането на публичното вземане, включително когато е разсрочено или отсрочено. След като целта на закона е да се обезпечи публично вземане, по отношение на което могат да се предприемат действия по принудителното му събиране, то следва да се направи извод, че процесното постановление, въз основа на което е наложена обезпечителната мярка по чл. 202 от ДОПК, е незаконосъобразно към момента на приключване на устните състезания по делото.Видно от представеното по делото решение № 152/13.04.09г.  на директора на Д”ОУИ” –Варна, РА № 030802064 от 23.01.2009г. е отменен и преписката е върната за нова ревизия. Съгласно разпоредбата на чл.197, ал.3 от ДОПК съдът отменя обезпечителната мярка, ако длъжникът представи обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция  или държавни ценни книжа, ако не съществува изпълнително основание или ако не са спазени изискванията за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121, ал.1 и чл.195, ал.5 от кодекса. Видно от представеното в съдебно заседание  отменително решение на директора на Д”ОУИ”-Варна безспорно в случая изпълнително основание не съществува, с което да са установени изискуеми публични вземания, за обезпечаване на принудителното изпълнение на които, се налага въпросната мярка.

С оглед на изложеното, решението на директора на ТД на НАП, град Варна. и потвърденото с него постановление за налагане на обезпечителни мерки, са незаконосъобразни.

 

С оглед изхода от делото и по арг. от чл. 78, ал. 1 от ГПК, във вр. § 2 от ДР на ДОПК, жалбоподателят има право на сторените разноски по делото в размер на  250 лева.

 

Водим от изложеното, както и на основание чл. 197, ал. 3 от ДОПК, административният съд

 

РЕШИ:

 

Отменя постановление за налагане на обезпечителни мерки по чл. 195, ал. 1, чл. 202 от ДОПК, във вр. чл. 121, ал.6 от ДОПК, с изх. № 39402-12/03.02.09г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП, град Варна, с което за задължения на  “СТОНИСТО-СТРОЙ” ЕООД в общ размер на 33016,23 лева е наложена обезпечителна мярка: ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по всички банкови сметки до размера на задължението установено с РА № 30802064/23.01.09г. на орган по приходите при ТД на НАП Варна.

 

Осъжда ТД на НАП, град Варна да заплати на  “СТОНИСТО –СТРОЙ” ЕООД сумата от 250 лева, сторени разноски по делото.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: