Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер                  /18.06.2009 год,  гр. Варна

 

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

ВАРНЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІІ отд., ХХVІ състав,

в публичното заседание на двадесет и първи май 2009 година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.А.

 

при секретаря Г.Б., като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 62 по описа за 2009 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на § 4к ал.6 ПЗР ЗСПЗЗ вр. чл.145 и сл. от АПК. Образувано е по жалба на С.В.Р., ЕГН **********,***, против Заповед №РД-08-7706-178/05.06.2008г. на областния управител на област с административен център гр.Варна за одобряване плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по §4 ал.2 от ЗСПЗЗ - м-ст „*************************”, землище Виница, област Варна. С първоначалната жалба и уточняващата молба жалбоподателката релевира незаконосъобразност на заповедта предвид неправилното отразяване на собствеността в регистъра към ПНИ относно имот №******, за който твърди, че е придобила правото на собственост при равни квоти с брат си Е.В.Р.. Настоява оспорената заповед в тази й част – за вписването на собствеността в регистъра към ПНИ относно имот №****** да бъде отменена, след което преписката да бъде върната на областния управител с указания за вписване на действителните собственици на имота в регистъра към плана, като заявява изрично, че няма претенции относно площта на същия.  В съдебно заседание чрез пълномощника си адв.М.С. *** поддържа жалбата като допълва, че с невписването на действителните собственици на имот №****** -  С.Р., Е.Р. и Н.Д., е нарушена разпоредбата на чл.28 ал.4 вр.ал.10 т.4 от ППЗСПЗЗ, което води до незаконосъобразност на заповедта за одобряване на ПНИ в тази му част. Настоява съдът да отмени същата и да върне делото като преписка на административния орган със задължителни указания като собственици на имота да бъдат вписани С. ***. ид.ч. и Н.Д. ***.ч. Претендира и направените в производството разноски по списък.

            Областния управител на Варненска област, чрез процесуалния си представител излага становище си за неоснователност на жалбата, респективно – за липса на основания за отмяната на правилната и законосъобразна заповед в оспорената й част.

В качеството на заинтересовани страни в процеса са конституирани Е.В.Р. и наследниците на П.Я.Н. – М.Г.А., П.Г.А. и Н.Г.Д.. С определение №2166/23.04.2009г производството по делото е прекратено по отношение на заинтересованите страни М.Г.А. и П.Г.А.; определението не е обжалвано и е влязло в законна сила. Заинтер.Е.Р. се явява в съдебно заседание лично, счита жалбата за основателна и моли за уважаването й. Заинтер.Н.Д. чрез адв.М.С. *** изразява идентично становище както в писмения си отговор по реда на чл.163 ал.2 от АПК, така и по същество, и позовавайки се на събраните в производството доказателства моли жалбата да бъде отменена, като намира, че той следва да бъде вписан като собственик на ½ ид.ч. от НИ №******, а жалб.Р. и заинтер.Р. – като собственици на останалата ½ ид.ч. от имота. Претендира присъждане на сторените в производството разноски.

            След преценка на събраните в производството доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

            С решение №351/23.04.1996г на ПК-Варна е възстановено правото на собственост в полза на наследниците на П.Я.Н. в съществуващи стари реални граници върху нива от 1.983 дка, находяща се в терен по §4 от ПЗР ЗСПЗЗ в м-ст «******», съставляващ имот №7969 по КП-1956г с описани граници, респ. Имот №****** по КП «Бялата чешма и Дъбравата» от 1990г с описани граници. Според Удостоверения за наследници №№1399, 349 и 1228, всички от 07.11.2008г на р-н «Приморски» при Община Варна, законните наследници на П.Я.Н. понастоящем са М.Г.А., П.Г.А. и Н.Г.Д.. С н.а. №4/13.08.1996г В.Н.К. - майката на посочените лица в качеството си на единствен наследник на П.Я.Н., е дарила на М.Г.А. 1000/1983 ид.ч., а на Н.Д. – 983/1983 ид.ч. от имот пл.№****** по КП-1990г, целия с площ 1983 кв.м. В последствие М.Г.А. е отчуждила своята част от имота (както е посочено изрично и в молба с.д.№4409/04.03.2009г на заинтер.Н.Д.), след което с н.а.№128/31.03.1998г и н.а.№172/28.03.2007г нейните 1000/1983 ид.ч. от имота са придобити от жалб.С.В.Р. и нейния брат – заинтер.Е.В.Р. при равни квоти по наследствено правоприемство и чрез дарение от останалите законни наследници на баща им В.В.Р. съгл.УН №65881/19.01.2009г на р-н „Одесос” при Община Варна.

Със Заповед №РД-08-7706-178/05.06.2008г. на областния управител на област с административен център гр.Варна е одобрен плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по §4 ал.2 от ЗСПЗЗ - м-ст „*************************”, землище Виница, област Варна.В регистъра към ПНИ като собственици на НИ №****** с площ 1938 кв.м. са вписани наследниците на П.Я.Н..

Според заключението на първоначалната СТЕ и показанията на в.л. Д.П. в съдебно заседание, имотът по н.а №128/31.03.1998г и н.а.№172/28.03.2007г, легитимиращи жалбоподателката и заинтр.Е.Р., е частично идентичен с НИ №****** по ПНИ за 1000 кв.м. ид.ч. Същевременно имотът по н.а.№4/13.08.1996г, легитимиращ заинтер.Н.Д., е идентичен с ПИ №****** по ПНИ, като и в двата случая идентичността е установена по местонахождение и граници. Вещото лице е посочило, че разликата в площта на имота – 1983 кв.м. по КП-1990г и 1943 кв.м. по ПНИ, се дължи на различния способ за определянето й – аналично с графично отчитане по КП и от цифров модел за ПНИ. Според допълнителното заключение на СТЕ и показанията на експерта в съдебно заседание, площта на НИ №****** по ПНИ, отчетена по цифровия модел на плана, е 1 937.54 кв.м., вписани в регистъра на собствениците като кръгло число 1 938 кв.м. Според вещото лице използваната при изготвяне на цифровия модел компютърна програма определя площта на имота с полилиния – линията, която се получава при свързване на контурните точки на имота, отразени в програмата. Това е най-точният начин за изчисляване на площта, защото всички точки в плана са посочени с координатите им и те определят контура на имота, съотв. и площта му. При това изчисляване липсва механично въвеждане с човешка ръка, поради което то е най-прецизно. Съдът преценява неоспорените от страните заключения на СТЕ като обективни, компетентни и безпристрастно дадени и изцяло ги кредитира.

Горната фактическа обстановка, принципно безспорна между страните, съдът приема за установена въз основа на доказателствата по административната преписка, тези, ангажирани от старните в хода на производството,  както и от заключението на изготвената СТЕ, чийто съвкупен анализ не налага различни изводи.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е депозирана в законоустановения срок, от легитимиран субект и при наличие на правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

Съгласно разпоредбата на §4к ал.1 ПЗР на ЗСПЗЗ за земите, предоставени на граждани въз основа на актове по §4, се изработват помощен план и план на новообразуваните имоти, а според ал.2 помощният план съдържа данни както за имотите, предоставени за ползване, така и за имотите, съществували преди образуването на трудовокооперативните земеделски стопанства и държавните земеделски стопанства. По силата на ал. 4 на цитирания текст съдържанието на плана на новообразуваните имоти по ал.1 и редът за изработването му се определят с правилника за прилагане на закона. Съгл.чл.28 ал.4 от ППЗСПЗЗ с плана на новообразуваните имоти по §4к ПЗР на ЗСПЗЗ се установяват границите на имотите, правото на собственост върху които се придобива, съответно възстановява по реда на §4к ал.7 и при условията на §4а, 4б и 4з от закона. Планът следва да съдържа данните, посочени в същата разпоредба, като данните за собственост се записват в регистър на имотите - неразделна част от плана на новообразуваните имоти. Според ал.7 на същата норма, размерът на лицето и площта на новообразуваните имоти се определят с план по ал.2, съобразно изискванията на правилника и на техническото задание по ал.8. Конкретните изисквания към плана на новообразуваните имоти съобразно характерните особености на съответната община се определят от общината с техническо задание, което трябва да съдържа изрично изброените данни в т.1-10 вкл. на чл.28 ал.8 ППЗСПЗЗ, вкл. списък на собствениците и копия на влезли в сила решения на общинската служба по земеделие и гори по чл. 18ж, ал. 3.

При гореизложените фактически констатации настоящият съдебен състав намира, че при изготвянето на ПНИ в частта му относно имот №****** е допуснато твърдяното нарушение на разпоредбите на чл.28 ал.4 вр.ал.10 т.4 от ППЗСПЗЗ, тъй като регистърът за собствеността към плана относно процесния имот не съдържа правилно отразяване на действителните собственици на същия и квотите им в съсобствеността.

От събраните по делото писмени доказателства е установено по несъмнен и категоричен начин, и това е безспорно между страните, че собственици на НИ №****** не са наследниците на П.Я.Н., а само един от тях – заинтер.Н.Д., както и жалб.С.Р. и заинтер.Е.Р., по силата на легитимиращите ги титули за собственост. Единствено на това основание заповедта на областния управител за одобряване на ПНИ в частта за НИ №****** и конкретно – относно вписването на собствениците в регистъра към плана, следва да бъде отменена като незаконосъобразна, след което в хипотезата на чл.173 ал.2 от АПК делото следва да бъде върнато като преписка на административния орган за вписване в регистъра на жалбоподателката С.Р. и заинтересованите страни Е.Р. и Н.Д. като собственици на процесния имот – съобразно документите им за собственост и площта на НИ №****** по цифровия модел. Доколкото страните заявяват, че нямат спор за материално право, а и същият е неподсъден на административния съд, настоящия състав няма компетенции да определя на страните квоти, различни от тези по нотариалните им актове. В тази връзка следва да бъде посочено, че искането Н.Д. да бъде вписан като собственик на ½ ид.ч. от НИ е и принципно неоснователно, понеже с н.а.№4/1996г той не придобил такава част от имота.  

            При този изход на делото искането за присъждане на разноски от жалбоподателката е изцяло основателно и следва да бъде уважено в пълен размер.

            Мотивиран от изложеното, на осн.чл.173 ал.2 от АПК, съдът

 

Р    Е     Ш    И:

 

             ОТМЕНЯ Заповед №РД-08-7706-178/05.06.2008г. на Областния управител на област с административен център гр.Варна за одобряване плана на новообразуваните имоти на селищно образувание по §4 ал.2 от ЗСПЗЗ - м-ст „*************************”, землище Виница, област Варна, В ЧАСТТА относно вписването на собствеността на новообразуван имот №****** в регистъра на имотите, и ИЗПРАЩА делото като преписка на Областния управител на област с административен център Варна за произнасяне по същество, при съобразяване със задължителните указания на съда за прилагането на материалния закон.

            ОСЪЖДА Областния управител на област с административен център гр.Варна да заплати на С.В.Р., ЕГН **********,***, сторените в производството разноски в размер на 470 (четиристотин и седемдесет) лв.

            Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

            На страните да се връчат преписи от решението.

 

 

           

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: